Kamu politikalarının uygulanmasının ardından, politikaların belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığının
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme siyasetçilerin kendileri tarafından yapılabileceği gibi farklı
politika aktörleri tarafından da yapılabilir. Günlük siyaset tartışmaları içerisinde politika; onu destekleyenlerce
başarılı kabul edilirken, desteklemeyenler tarafından başarısız olarak nitelenir. Dolayısıyla kamu politikaları
alanında önemli bir sorun alanı, politika değerlendirme sürecinde nesnelliktir. Kamu politikaları değerlendirme
çalışmaları oldukça geniş bir literatüre sahiptir. Ancak politikaların başarısı ve başarısızlığına ilişkin çalışmalar
bu alan içerisinde oldukça kısıtlı kalmıştır. Politika başarısı veya başarısızlığı kavramlarının öznel bir çağrışım
yapması, neye ve kime göre başarılı veya başarısız bir politikadan bahsedilebileceği sorunları bu alana tartışmalı
bir görünüm vermektedir. Özellikle 2000 sonrası yabancı literatürde politika başarısı ve başarısızlığı alanında
teorik ve amprik çalışmalar artmıştır ancak henüz Türkçe literatüre kazandırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı
politika değerlendirme çalışmaları içerisinde politika başarısı ve başarısızlığının kuramsal temellerini ortaya
koyarak, bahsi geçen çalışmaların politika değerlendirmedeki olumlu ve eksik yönlerini tartışmaktır.